FÖR AFFÄREN​

FÖR ORGANISATIONEN​

FÖR KOMPETENSPUSSLET​

FÖR AFFÄREN​

FÖR ORGANISATIONEN​

FÖR KOMPETENSPUSSLET​

För affären

Förstärk kunskapen i organisationen om sättet att leverera och implementera

VerksamhetensDNA™

ArbetsrelateratDNA™ online

Metodstöd

OrganisationsDNA™

GruppDNA

implementation

Kunskapsupplägg

Våra kunskapsupplägg syftar till att fördjupa de individuella och gemensamma insikterna kring hela organisationens preferenser. Pedagogiken säkerställer förståelse för hur var och en konkret bidrar med sitt sätt att genomföra sitt uppdrag och agera i sin roll i vardagen.

Kunskapsöverföringen sker i olika workshopformat digitalt eller fysiskt.

En kort introduktion till modellen, följs av praktiskt arbete att omsätta sina preferenser till förståelse
för VAD och HUR man agerar.

Varje gruppering jobbar i team för att sedan dela sin preferenskarta med alla. Upplägget bygger på en kollektiv kunskap om allas olika tillvägagångssätt och hur dessa samverkar när aktiviteter ska genomföras för att nå uppsatta mål.

Pedagogiken bygger på storytelling och praktiska exempel för att åskådliggöra situationer i vardagen.

Avslutningsvis sammanställs individuella aktiviteter, med syfte att implementeras i verksamheten.

Efter avslutad implementation ges konkreta verktyg för fortsatt användning i respektive verksamhet.

Nästa steg  Vårt Metodstöd säkerställer kontinuitet. Uppföljning görs av oss för att hantera förändringar som sker i verksamheten. Det innebär bland annat att nya personer som tillkommer eller faller ifrån, införlivas i processen och får den kunskap som behövs för att säkerställa kontinuitet.