Policy för behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter

PerformancePotential AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. All behandling av personuppgifter sker utifrån kraven i dataskyddsförordningen och andra tillämpliga lagar.

Personuppgiftsansvarig

PerformancePotential AB 556858-7140 är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker inom bolaget. PerformancePotential AB ansvarar för den behandling som sker på våra webbplatser.

När sker behandling av personuppgifter?

PerformancePotential AB behandlar dina personuppgifter:

  • för fullföljande av våra åtaganden i uppdrag och tjänster
  • när du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • när du anmäler dig som kund eller intressent till våra tjänster, nyhetsbrev m.m.
  • när du anmäler dig till att delta i våra utbildningar och seminarier
  • när du söker kontakt med oss i övrigt, till exempel genom besök på våra kontor
  • när du deltar i olika typer av undersökningar som vi utför
  • när du är leverantör till oss

Registrerade uppgifter

Vi registrerar primärt två olika typer av kontaktuppgifter:

Online applikationen

PerformancePotentials applikation som idag är basen i vår verksamhet, bygger på att individer gör olika övningar online för att få fram VerksamhetensDNA™ samt ArbetsrelateratDNA™.

Dessa görs som anställd och som en del i utveckling internt i bolag eller som privatperson.

Resultatet visas för den enskilde individen, som kan välja att distribuera det vidare.

För att kunna göra övningarna och ta del av informationen, krävs att personen kan identifieras. Detta görs via att personen själv registrerar sina uppgifter. Dessa är namn och email adress, kön samt de 6 första sifforna i födelsedata.

Namn och email är nödvändiga, för att datat ska kunna kopplas till individen och denne ska kunna identifieras som unik person kopplat till sitt unika resultat och för att personen ska kunna ges access till sin profil närhelst den önskar. Kön och ålder finns med som parametrar för att kunna sammanställa statistik kring resultaten men där namn och email inte är en del av statistiken. De registrerade uppgifterna samt resultatet, lagras i PerformancePotentials databas. Lösenord anges av individen själv och är krypterad enligt gängse säkerhetsnormer.

För att kunna registrera sitt data, krävs ett godkännande av personen. Om den ej godkänner datalagringsprinciperna, kommer inget data att registreras. När personen väl genomfört sina övningar, finns möjlighet för personen begära att datat tas bort ur databasen. Då tas allt data bort och kan inte återskapas. Man kan inte heller då nå tjänsten.

Datat lagras så länge personen önskar och efter 1-1,5 år görs en uppdatering av personens resultat, då man förnyar sin profil genom att genomföra samma process och övningar igen. Datat sparas eftersom personerna vill ha tillgång till historiken och kunna jämföra resultatutveckling genom åren. Det gäller också företagen som betalar för resultaten och där arbetstagarna har godkänt att man arbetar efter modellen och metoden. Önskar personerna eller arbetsgivarna att datat tas bort, elimineras datat ur databasen och kan sedan ej återfås.

CRM – Kunddatabas

PerformancePotential har ett system för att kunna spara adresser och kontaktuppgifter på de personer vi träffar i olika möten. Dessa läggs in i CRM systemet med uppgifter som personnamn, personens email, mobilnummer och direktnummer till företaget, företags namn, adress och telefonnummer samt webbplats och tidpunkt och klockslag för när möten genomförts, vilka som deltog och vad som sade i mötet. Innehållet i CRM Systemet används också för utskick av ett månadsbrev som man kan välja att avprenumerera på när som. Då skickas inget månadsbrev ut till den som avböjt. Personerna godkänner att vi sparar deras kontaktuppgifter i CRM systemet och när som, be att vi tar bort det. Vi behöver kunna lagra information om våra möten och kunder på ett automatiserat och säkert sätt, därav anledningen att vi har ett CRM System. Detta uppdateras med ny information när kunder byter arbetsgivare eller annan kontaktdata. PerformancePotential använder Microsofts CRM system. Datat i vårt CRM system kommer från de uppgifter som personerna själva lämnat till oss när vi träffats.

I övriga situationer registreras de uppgifter som en person själv valt att lämna till PerformancePotential AB. Om en person anmäler sig till seminarium eller liknande aktiviteter anger att den önskar viss kost eller har andra önskemål, förutsätter vi att personen vill att uppgifterna registreras hos oss och kommer att hanteras av berörda personer på PerformancePotential AB. Uppgifter om kost raderas inom kort efter att själva träffen eller mötet skett. PerformancePotential AB registrerar inte personnummer eller känsliga personuppgifter såsom uppgift om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexuell läggning. Om sådan uppgifter lämnas till oss, till exempel om du söker jobb hos oss, så samtycker du till att vi hanterar dem.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

De personuppgifter som personer lämnar hos oss registreras i våra system och används för det ändamål den del av vår verksamhet som den är avsedd för. Kontaktuppgifter, som företrädare för ett företag eller organisation, kommer att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av våra tjänster. När en person söker lediga tjänster, skickar in intresseanmälningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dessa personuppgifter endast för det ändamål för vilka denne lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter

Den information du som person lämnar till PerformancePotential AB kan komma att lagras och lämnas ut till våra samarbetspartners, det vill säga till personer eller företag utanför PerformancePotential AB som vi har avtal med, i den utsträckning det krävs för att administrera vårt åtagande. I dessa situationer är PerformancePotential AB, personuppgiftsansvarig och de leverantörer som vi använder är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträdena är skyldiga att följa PerformancePotentials instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av PerformancePotentials instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta tekniska och organisatoriska åtgärder enligt vår instruktion eller avtal för att skydda dina personuppgifter. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndigheters beslut. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till en tredje part om vi inte har ett uttryckligt tillstånd till det.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande eller motsvara kundernas intresseanmälan till oss. Vår modell bygger på att kunden själv anger sina personuppgifter för att kunna identifieras och få tillgång till vår tjänst. Dessa personuppgifter kan inte anges om inte kunden själv godkänner att uppgifterna lagras. Uppgifterna lagras så länge kunden vill ha tillgång till tjänsten, då tjänsten upphör att fungera om inte kunden längre vill ha sin profil tillgänglig. Vår strävan är att ta bort alla personuppgifter som inte länger används till det ändamål vi har samlat in. Vi kommer eventuellt att lagra uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka PerformancePotentials rättsliga intressen. Avidentifierade uppgifter kan vi komma att spara för statistikändamål. Datat i CRM systemet sparas så länge inte våra kunder begär att de ska tas ut ur vårt register. I de fall vi använder detta data för att skicka inbjudningar via mail, har alla möjlighet att begära att vi tar bort deras uppgifter ur CRM systemet.

Rättelser och registerutdrag

Om en person anser att en uppgift om denne, är felaktig eller missvisande, kan personen vända sig till vårt personuppgiftsombud och skriftligen begära ändring. Varje person har rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av PerformancePotential AB. Du kan då begära detta skriftligen av vårt personuppgiftsombud per e-post info@performancepotential.se eller till vår postadress

Säkerhet och skydd av personuppgifter

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet eller i tekniska system. Inga system är helt skyddade för intrång eller andra säkerhetsrisker. PerformancePotential AB har vidtagit rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

   

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter kan du kontakta oss via vår epost info@performancepotential.se eller till vår postadress.

BILAGA – Till extern webben

Besökaridentifiering – cookies och loggar

Som besökare behöver du normalt inte lämna några personuppgifter för att kunna använda våra webbplatser. Våra webbplatser kan samla in standard logg-information, däribland din IP-adress, typ av webbläsare och språk, tider för besök och adresser till refererande webbplatser. För att tillse att PerformancePotentials webbplats sköts väl och för att kunna förbättra navigeringen på webbplatserna använder vi eller våra tjänsteleverantörer cookies (små textfiler som lagras på användarens dator). Du hittar mer information om hur vi använder “cookies” i vår cookie policy.

Våra webbplatser kan innehålla olika bloggar, forum, wikis och andra sociala media-applikationer eller tjänster som tillåter dig att dela innehåll med andra användare (kollektivt “Social Media- applikationer). Alla personuppgifter eller annan information som du bidrar med i någon Social media-applikation kan läsas, inhämtas och användas av andra användare av denna Social media-applikation,

PerformancePotential AB har lite eller ingen kontroll över detta. PerformancePotential AB, tar inget ansvar för någon annan användares användning, missbruk, felaktigt tillskansande av personuppgifter eller annan information som du bidragit med i någon Social media-applikation.

”Cookies” är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat sparar personliga inställningar och gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du inte att cookies ska lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte. Tänk på att om du tar bort eller blockerar cookies så påverkar det användarupplevelsen och vissa delar av vår webb kommer kanske inte att vara fullt fungerande. PerformancePotential AB kan komma att upprätta statistik över antal besök, antal gånger enskilda sidor eller inlägg läses.

Syftet härmed är att ge oss en uppfattning om hur vi kan förbättra vår webbplats. Därför kan vi komma att samla in uppgifter om domännamn, webbläsare och operativsystem, tidpunkt då du gick in på vår webbsida och varifrån du eventuellt länkade dig in.