för organisationen

Vårt analysverktyg ArbetsrelateratDNA™ visar VAD och HUR en organisation och dess medarbetare kommer att leverera och genomföra aktiviteter

kartläggning potential

Vi visar hela potentialen hos individer genom att utgå från VAD och HUR en individ kommer att agera och leverera sitt uppdrag.

För att kunna förutse hur en person kommer att agera kopplat till mål, strategier och handlingsplaner, ger kartläggning av preferenser en verklighetstrogen bild av hur resultatet verkligen kommer att falla ut. Preferenser åskådliggörs via vårt digitala analysverktyg ArbetsrelateratDNA ™. Preferenser visar bakgrunden till de val och prioriteringar som individer gör, oaktat personligheter och drivkrafter.

ArbetsrelateratDNA™ kartlägger 3 olika forskningsgrundande perspektiv:

Problemlösning
Värderingar
Genomförande

tolkning & återkoppling

Vi genomför en fördjupad analys av resultat för individer och grupper.

Fördjupad tolkning och återkoppling görs med syfte att skapa en mer omfattande förståelse för hur olika individer samverkar optimalt, samt ge faktabaserade förklaringar till orsakerna bakom. Analysen används för att sätta samman högpresterande team och möjliggör agila arbetssätt. Metoden bygger på att medvetandegöra framgångsfaktorer baserat på VAD och HUR olika individer väljer att agera. Genom en gemensam preferenskarta ökar varje person sin del i att skapa resultat. Tolkning görs i enskilda möten med individer, med respektive chef, eller i större teamkonstellationer.

matchning & karriär

Vi matchar individer till verksamhet, roll och team utifrån preferenser genom vårt digitala verktyg ArbetsrelateratDNA™ för att tydliggöra hela potentialen.

Vi matchar mot roller, men även kommande chef, team och verksamhet. Vi kan se hur en persons preferenser passar in i organisationen och verksamhetskulturen. Resultatet återkopplas i en rapport för beslutsunderlag till både rekryteringsansvariga och kandidaten.

För verksamheter

För indidivider