FÖR INDIVIDER

Min personliga karriär

Upplever du att det är svårt att bli sedd för den du är och att din potential och talang inte tas tillvara på bästa sätt? Oavsett vilken bakgrund du kommer ifrån är det svårt att veta om och hur du passar in i en organisation eller i ett uppdrag innan du fått chansen att pröva. Analysverktyget ArbetsrelateratDNA™ hjälper dig att bli medveten om dina preferenser och bli sedd för din potential utan att bli bedömd utifrån vad som är ”rätt” eller ”fel”. Ett ArbetsrelateratDNA™ visar:

 • Hur du kan använda din potential till fullo
 • Hur dina preferenser kommer till sin rätt i en verksamhet eller organisation
 • Hur du kan göra mer medvetna karriärval och skapa nya karriärvägar

ArbetsrelateratDNA™ finns även på engelska som WorkrelatedDNA™

FÖR VERKSAMHETER

Ta tillvara hela potentialen

Kunskapssamhället är mer komplext än tidigare och ställer högre krav på förståelse om både uppdrag, verksamheter och människor. Potential Management™ och vår metod att ta fram preferenser, hjälper verksamheter att tillvarata hela potentialen på ett modernt och tidsenligt sätt. PerformancePotentials metod överför kunskap med syfte att användas självständigt i organisationen. Tillsammans med vårt verktyg för datainsamling kan verksamheter möjliggöra att strategier och mål uppnås genom rätt valda aktiviteter.

PerformancePotential belyser omvärldens krav på en organisations och kopplar ihop det med en individs preferenser och potential. Genom vår metod får olika arbetskonstellationer ett konkret verktyg att verka effektivare tillsammans för att nå verksamhetens bästa resultat.

Organisation i takt med verksamheten

När en verksamhet och individ ska skapa framgång tillsammans, måste verksamhetens uppdrag – krav och preferenser från kunder och intressenter, och en persons preferenser och potential samverka. PerformancePotential gör detta med vår metod Potential Management™. Vi kopplar ihop VerksamhetensDNA™ med en individs ArbetsrelateratDNA™ – enkelt och tidseffektivt. Verksamhetens tillväxt och produktivitet ökar genom gemensam förståelse och medvetenhet om uppdraget och individens potential. Du kan läsa mer om hur det går till under METOD, eller kontakta oss för mer information.

Fler produktiva medarbetare

De flesta verksamheter sätter mål och mäter prestation. Mer sällan finns konkreta verktyg som visar hur kopplingen mellan uppdrag och individ påverkar förutsättningarna till prestation och resultat. Genom ArbetsrelateratDNA™ och kopplingen till VerksamhetensDNA™ skapas ett praktiskt och i vardagen fungerande komplement för att nå gemensam förståelse för framgång. I dialog vid t.ex. utvecklingssamtal, hjälper PerformancePotentials verktyg chef och medarbetare att synliggöra hur preferenser påverkar enskilda resultat och hur potentialen ska tas tillvara på bästa sätt och möjlighet att utvecklas för att nå mål och resultat. Läs mer om hur det går till praktiskt eller kontakta oss för mer information.

Fler lyckade rekryteringar

En stor utmaning är att matcha rätt person till rätt uppdrag. En ännu större utmaning är att få en person att sedan passa in i organisationen och kulturen. Traditionell rekrytering belyser oftast historik och använder olika testmetoder för att bedöma vad som är rätt eller fel. Ett alldeles för litet antal av dagens rekryteringar blir lyckosamma. Ett komplement behövs, som speglar det moderna kunskapssamhället.

Genom ArbetsrelateratDNA™ och kopplingen till VerksamhetensDNA™, där utgångspunkten är att synliggöra preferenserna, ges ett underlag för matchning baserat på de faktorer som skapar gemensam framgång i arbetskonstellationen. Detta säkrar kvaliteten och kompletterar eller ersätter dagens testmetoder. Läs mer om hur det går till praktiskt eller kontakta oss för mer information.

VÅR METOD

Vårt verktyg och metod

Med PerformancePotentials metod och verktyg VerksamhetensDNA™ och ArbetsrelateratDNA™ kan verksamheter öka sin produktivitet på ett hållbart sätt. Implementationen är enkel och tidseffektiv och passar in i befintliga arbetsflöden. Verktyget kan användas av organisationen på egen hand utan konsultinsatser. Nyttan kommer alla tillhanda, både chefer, medarbetare och HR-funktionerna. Det unika är att belysa kopplingen mellan verksamhetens uppdrag och individens potential till skillnad från traditionella metoder.

Genom årlig uppföljning av ”DNA Index” kan dessutom förflyttning och förändring synliggöras och ledas över tid.

Vad krävs för att skapa utveckling?

Verksamhetens uppdrag bestäms utifrån kunderna och marknadens krav. För att få ut det bästa i verksamheten, krävs en samverkan mellan verksamhetens uppdrag och medarbetarnas motivation att vilja göra just detta. Produktiviteten är som högst när medarbetarnas energi och drivkraft är i samklang med verksamhetens uppdrag och fokus. PerformancePotentials verktyg kopplar ihop VerksamhetensDNA™ ”Fokus” och ArbetsrelateratDNA™ ”Energi” för att uppnå bästa möjliga produktivitet.

Hur startar vi?

Metoden implementeras i två tidseffektiva steg.  VerksamhetensDNA™ definieras i ett effektivt möte med verksamhetsansvariga. Individernas ArbetsrelateratDNA™ utförs parallellt online. PerformancePotential presenterar resultatet och diskuterar handlingsplan. Handledning och utbildning sker under genomförandet, då syftet är att verktyget ska användas självständigt av både chefer, medarbetare och HR.

Fördjupning sker inom olika konstellationer beroende på uppdrag och organisation. Genomförande tar mindre än 4 timmar. Analyserna för individerna görs i förväg online. PerformancePotential följer upp arbetet efter givna avstämningspunkter och rekommenderar en årsvis avstämning av nuläget för att följa upp framsteg genom vårt ”DNA Index”.

Preferenser inom 3 områden

PerformancePotential mäter och åskådliggör preferenser utifrån 3 st kriterier när vi matchar VerksamhetensDNA™ med en individs ArbetsrelateratDNA™:

 • Arbetssätt – Vilket arbetssätt krävs i en viss verksamhetssituation och vilket arbetssätt föredrar en person att jobba utifrån?
 • Värderingar – Vilka underliggande värderingar driver egentligen verksamheten och vilka värderingar är prioriterade på djupet hos en person?
 • Beteenden – Vilken tempo och fokus och typ av beteendestil är gemensam i verksamheten och hur passar det ihop med individen?

Kriterierna är baserade på vidimerad forskning kring vad som avgör gemensam framgång och prestation av bland annat Elliot Jaques, Scott Bristol och William Moulton Marston.

VÅRA PRODUKTER

Ledning

VerksamhetensDNA™ definieras med PerformancePotentials verktyg och metod. VerksamhetensDNA™ matchas med ledningens samlade ArbetsrelateratDNA™ och individuellt. Analysrapport ingår samt rådgivning, handledning och uppföljning.

Boka

Introducera

En halvdag där en grupps samlade ArbetsrelateratDNA™ gås igenom och där varje individ arbetar med sitt eget ArbetsrelateratDNA™ kopplat till sina kollegor och chef i workshop form.

Boka

Grupp

VerksamhetensDNA™ definieras med PerformancePotentials verktyg och metod. VerksamhetensDNA™ matchas med gruppens ArbetsrelateratDNA™ och individuellt. Rådgivning, handledning och uppföljning ingår.

Boka

Inspirera

En heldag där en grupps samlade ArbetsrelateratDNA™ gås igenom, där varje individ arbetar med sitt ArbetsrelateratDNA™ kopplat till sina kollegor och chef. Resultatet kopplas till VerksamhetensDNA™ i en fördjupad diskussion.

Boka

För affären

 • Förändring av kund- och marknadsbehov
 • Kraftig tillväxt
 • Fusion
 • Förvärv
 • Strategiarbete
 • Organisationsutveckling
 • Processutveckling

För medarbetarna

 • Utveckling- och målsamtal
 • Karriärutveckling
 • Identifiering av framgångsfaktorer
 • Teambuilding
 • Gruppdynamik
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Handlingsplan efter medarbetarundersökning
 • Värderingsarbete
 • Outplacement

För kompetenspusslet

 • Internrekrytering
 • Externrekrytering
 • Rekrytering via extern leverantör
 • Styrelserekrytering
 • Second opinion
 • Trainee- och talangprogram
 • VD / Verksamhetschef
 • Mellanchefer
 • Ledningsgrupp
 • Medarbetare
 • HR ansvariga
 • Nyckelpersoner
 • Rekryterare
 • Kandidater

Verksamhetsansvariga och individerna erhåller även resultatet i olika rapportformat.

INSPIRATION

På gång just nu

I augusti månads nyhetsbrev intervjuar vi Peter Fredriksson, Koncernchef och VD på Optronic, och Anna Brynås, VD på Swedish Biogas International AB som nyligen blev utnämnd till Årets kvinnliga ledare av Ledarna.

MATCHNINGSSEMINARIUM I ALMEDALEN

Tema: Matchning för 2020-talet – VARFÖR är det så svårt att pricka rätt?

Varför tas inte kompetens och potential tillvara och varför är det så svårt att få matchningen på arbetsmarknaden att fungera? 

Plats: Strandgatan 34 mitt emot Best Western.
Tid: Måndag 4 juli klockan 13.00-14.00.

Boka dig här

OM OSS

Från idé till företag

Idén till PerformancePotential växte fram ur mina otaliga möten med människor som upplevde det som svårt att bli sedda för den de är och deras potential. I mitt ledarskap saknade jag dessutom ett verktyg för att lättare kunna koppla ihop affären med människorna i verksamheten och därigenom använda den potential som finns fullt ut.

Det finns många kunniga och kompetenta personer i vårt samhälle, men av olika skäl blir de sällan sedda för hela sin förmåga. Trots att det finns tester som visar förmåga och prestationskraft, hamnar rätt person på fel plats ändå. En fråga jag och många med mig ställde, var varför ingen har utvecklat ett enkelt sätt att kopplat samman en individs potential med en verksamhets uppdrag och den kultur som råder där? Det låter så enkelt men ändå saknas konkreta verktyg för att göra detta möjligt i den komplexa, snabbrörliga och föränderliga vardag som ledare och medarbetare ständigt lever i.

När en vision och en idé inte vill släppa taget, måste du våga satsa. Jag grundade därför PerformancePotential och visionen och idén blev till verklighet.

Marika Skärvik VD och Grundare
Marika Skärvik VD och Grundare
Läs mer om PerformancePotential
En verksamhet har sitt ”DNA” och en person har sitt ”DNA” kopplat till arbetet. Dessa förändras och utvecklas ständigt. Hur kan kartan uppdateras i denna snabba värld? PerformancePotentials ”mänskliga affärssystem” och verktyg togs fram för att underlätta och förbättra denna process. Ett verktyg som tydliggör länken mellan verksamhet och individ, som inte kräver annan expertis än den som redan finns i verksamheten. Som skapar en gemensam metod och ett gemensamt språk, som hålls enkelt uppdaterat över tid.

Visionen att alla har en potential men att den måste matchas med verksamheten, inte bara rollen, har börjat gå i uppfyllelse. De chefer och medarbetare som använder vårt verktyg ser affärsnytta varje dag, vilket underlättar arbetet och gör utvecklings- och förändringsprocesserna till något positivt och självklart. För mig och teamet på PerformancePotential är det detta som gör vår vardag meningsfull, spännande och utvecklande. Varje dag!

Linkedin

Marika Skärvik

070-883 83 33

Linkedin

Daniel Brodecki

073-0813047

Linkedin

Mattias Nygren

070-2463118

Linkedin

Lina Leifsdotter

070-7424125

Linkedin

John Leijonmarck

070-4778113

Linkedin

Martin Hansson

070-6288495

Linkedin

Per Bång

070-605 06 05

Linkedin

Lucia Eklöf-Jonasson

076-8134347

Linkedin

Tobias Rundbom

070-4107904

Våra storys

Marika Skärvik - VD
 • Mitt ArbetsrelateratDNA™ visar…

Att jag drivs av en stark nyfikenhet i allmänhet och att leda och vägleda individer till att upptäcka sin potential. Det är också viktigt för mig att vara närvarande och medveten om vad som sker i min omgivning för att kunna agera och respondera. Jag gillar att arbeta strategiskt men min otålighet gör att också jag gärna jobbar med det som gör skillnad operativt.

 • Vad jag gör på PerformancePotential?

Jag leder det operativa arbetet men har också mycket kontakt med våra potentiella och befintliga kunder. Min roll är att vara företagets ansikte utåt och marknadsföra oss tillsammans med mina medarbetare och kollegor. Jag är ofta delaktig i större leveranser och föreläser om kompetensfrågor och ledarskap.

Daniel Brodecki - Projektledare
 •  Mitt ArbetsrelateratDNA™ visar…

Att jag finner min motivation i att få lära mig nya saker och vara närvarande och nyfiken när jag möter andra människor. Det är viktigt för mig att få utlopp för min kreativitet och coacha människor att förstå och nå sin potential. I min breda roll trivs jag att få arbeta omväxlande på olika nivåer eftersom jag har ett spritt arbetssätt där jag enkelt skiftar mellan strategisk, taktisk och operativ.

 • På PerformancePotential gör jag?

Jag jobbar omväxlande och med att coacha våra kunders chefer och medarbetare att förstå och nå sin fulla potential, sammanställa analyserresultat och matcha dessa mot verksamheten, genomföra våra event samt uppdatera sociala media och nyhetsutskick.

Per Bång - Implementationsansvarig
 • Mitt ArbetsrelateratDNA™ visar…

Att jag har en stark drivkraft att nå resultat, helst tillsammans med andra. Jag motiveras av att leda och vägleda andra människor att lyckas med det de skulle vilja göra. Med ett holistisk och innovativt tillvägagångssätt är jag gärna rådgivare vid utveckling av verksamheter och individer. Bäst trivs jag när jag får arbeta taktiskt, eller strategiskt om det handlar om utveckling av marknad, affär och samhälle.

 • Vad jag gör på PerformancePotential?

Jag genomför implementation av VerksamhetensDNA™, handleder, återkopplar kring metoden och säkerställer att verktyget används hos våra kunder i deras verksamheter på bästa sätt.

Tobias Rundbom - CTO
 • Mitt ArbetsrelateratDNA™ visar…

Att jag finner motivation och inspiration i att lösa problem, skapa kundnytta genom kloka lösningar där tekniken hjälper människor att bli mer produktiva och kreativa.

 • Vad jag gör på PerformancePotential?

Jag är huvudansvarig för  den tekniska plattformen och utveckling av PerformancePotentials verktyg.

John Leijonmarck - Marknadsutvecklare
 • Mitt ArbetsrelateratDNA™ visar…

Att jag värdesätter att skapa, implementera och driva nya saker framåt och tycker att det är viktigt att må bra på flera plan.

 • Vad gör jag på PerformancePotential?

Jag ansvarar för att forma, sälja och paketera vår produkt åt den marknad och kunder vi riktar oss mot.

Mattias Nygren - System- och processansvarig
 •  Mitt ArbetsrelateratDNA™ visar…

Att jag drivs av att undersöka och förstå samband på ett strukturerat och effektivt sätt. Jag har stor respekt för min omgivning och föredrar ett coachande förhållningssätt. Jag har en positiv livssyn och tycker det är viktigt att uppnå mål och resultat.

 • Vad jag gör på PerformancePotential?

Jag är delägare i bolaget och ledamot i styrelsen. Jag ansvarar också för bolagets system och processer kopplat till den ekonomiska hanteringen inom bolaget. Jag är även med och fattar strategiska beslut och delaktig i företagets framtida utveckling.

Martin Hansson - Affärsansvarig
 • Mitt ArbetsrelateratDNA™ visar…

Att jag har en stark drivkraft att få saker gjorda med stort fokus på samverkan med andra. Jag motiveras av att inspirera, utveckla och ge människor kunskap som de praktiskt kan använda i sin vardag. Jag utmanar gärna invanda mönster och använder min intuition för att nå resultat. Jag tycker om att starta projekt och prova på för att lära. Jag trivs bäst när jag får arbeta strategiskt och taktiskt med operativa inslag.

 • Vad jag gör på PerformancePotential?

Jag jobbar med kundutveckling och genomför implementation av hela vår metod, handleder, återkopplar kring metoden och säkerställer att verktyget används hos våra kunder i deras verksamheter på bästa sätt.

Lina Leifsdotter - Marknadsansvarig
 • Mitt ArbetsrelateratDNA™ visar…

Att det är väldigt viktigt för mig att vara öppen för att kunna ta in nya tankar, idéer och tillvägagångssätt. Jag är van att arbeta självständigt och tycker om att skapa förutsättningar för goda affärer. Jag har en stark drivkraft i att kommunicera och motiveras av att bidra och göra skillnad hos andra människor och verksamheter. Jag trivs bäst när jag får arbeta strategiskt och taktiskt med operativa inslag.

 • Vad jag gör på PerformancePotential?

Jag ansvarar för marknadsföring och kommunikation. Jag är i övrigt marknadsföringskonsult på 2L Marketing and Communication AB

Lucia Eklöf - Jonasson - Försäljningsansvarig
 •  Mitt ArbetsrelateratDNA™ visar…

Att ett utmärkande drag hos mig, är min målinriktade uthållighet, som kommer till användning när man ska sätta planer i praktisk verksamhet.

 • Vad jag gör på PerformancePotential?

Jag är säljansvarig för att jag verkligen sett effekterna av att hjälpa företag nå nya höjder genom att mer optimalt matcha personal med verksamhet, på ett enkelt sätt. Med min bakgrund från flertalet retail- och  internationella bolag, har jag inte mött på ett så omfattande och väl genomtänkt analysinstrument inom HR och affär.

Rekryteringspartner

Läs mer om samarbetet med M&D Selection
M&D Selection är ett helägt dotterbolag till RGP- Resources Global Professionals. De har valt att använda PerformancePotentials verktyg Arbetsrelaterad Matchning i sina rekryteringsprocesser.  VerksamhetensDNA™ används i behovsanalysen mot kund för en djupare matchning av kandidaterna mot verksamheten. Rekryterande chef och aktuella kandidater genomför ArbetsrelateratDNA™, för en förbättrad och kvalitetssäkrad matchning mellan uppdraget, chefen och kandidatens potential och preferenser.

Kandidaterna som inte går vidare i processen får behålla sitt ArbetsrelateratDNA™ för att använda i kommande rekryteringsprocesser och för egen utveckling. Läs mer om M&D Selection på www.mdselection.se eller www.rgp.com/se

 Du kan även kontakta rekryteringschef Therese Kraft på therese.kraft@mdselection.se

Portal för internetbaserad rekrytering

Läs mer om samarbetet med Careerbuilder
CareerBuilder är en av Sveriges och världens största aktörer inom segmentet internetbaserad rekrytering. De står också som huvudarrangör för Nordens största karriärevent Career Days, där young professionals och yrkesverksamma akademiker finns som besökare.

CareerBuilder erbjuder de personer som besöker deras platsannonser möjlighet att genomföra ett ArbetsrelateratDNA™, för att stärka sina karriärsmöjligheter och för att mer tydligt kunna visa hela sin potential.

Läs mer om CareerBuilder på www.careerbuilder.se.

Du kan även kontakta marknadsansvarig Peter Helin på peter.helin@careerbuilder.se

Karriärsplattform för hållbarhetsintresserade studenter

Läs mer om samarbetet med Sustainergies
Sustainergies är en ideell förening som sammanför studenter med företag/organisationer för att tillsammans arbeta med hållbarhet, CSR och ansvarstagande.

De har valt att använda ArbetsrelateratDNA™ för att ge sina medarbetare stöd i sin personliga utveckling. De har fått väldigt goda resultat från ArbetsrelateratDNA™ och uppmuntrar därför alla studenter i sitt nätverk att göra analyserna för att få en god start i karriären!

Besök hemsidan www.sustainergies.se eller kontakta en av grundarna markus@sustainergies.se.

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss så fyll i formuläret.