FÖR AFFÄREN​

FÖR ORGANISATIONEN​

FÖR KOMPETENSPUSSLET​

För organisationen

Kartläggning

individers preferenser & perspektiv

För att kunna förutse hur en person kommer att agera kopplat till mål, strategier och handlingsplaner, ger kartläggning av preferenser en verklighetstrogen bild av hur resultatet verkligen kommer att falla ut.

Preferenser åskådliggörs via vårt digitala analysverktyg ArbetsrelateratDNA ™.

Preferenser visar bakgrunden till de val och prioriteringar som individer gör, oaktat personligheter och drivkrafter.

Preferenserna har sin utgångspunkt i VAD och HUR en person kommer att agera och leverera sitt uppdrag och i sin roll.

ArbetsrelateratDNA™ kartlägger 3 olika forskningsgrundande perspektiv och har en validitet på 0,95:

PROBLEMLÖSNINGSPERSPEKTIVET – ARBETSSÄTT
Hur påverkar era olika problemlösningsperspektiv förmågan att leverera ert uppdrag.

EMOTIONELLA PERSPEKTIVET – VÄRDERINGAR
Hur påverkar era värderingar era prioriteringar och resultatet.

GENOMFÖRANDEPERSPEKTIVET – BETEENDEN
Hur samspelar ert TEMPO och FOKUS i genomförandet.

Vi rekommenderar att hålla ArbetsrelateratDNA™ aktuellt årsvis, då människor ändrar sina preferenser och prioriteringar över tid.

FÖR AFFÄREN​

FÖR ORGANISATIONEN​

FÖR KOMPETENSPUSSLET​

För affären

Kartlägg hur leverans och implementation
kommer att falla ut

kartläggning

VerksamhetensDNA™

ArbetsrelateratDNA™ online

Metodstöd

OrganisationsDNA™

GruppDNA

Kunskapsupplägg

Vårt forskningsgrundande online-baserade verktyg, kartlägger preferenser hos en verksamhet och organisation.
Vi åskådliggör vilka preferenser och perspektiv som råder i er organisation och hur dessa påverkar det slutgiltiga resultatet.
Upplägget bygger på övningar där man inte kan styra resultatet, utan får veta sitt tillvägagångssätt efter att övningarna är slutförda. Bevisad hög validitet på 0,95.
VerksamhetensDNA™ – kartlägger preferenser hos kunder och intressenter i omvärlden och vilka krav dessa ställer på er leverans.

ArbetsrelateratDNA™ – Kartlägger preferenser hos organisationen och visar hur val och prioriteringar ligger till grund för individers agerande.

VerksamhetensDNA™ och ArbetsrelateratDNA™ har sin utgångspunkt i tre områden:
  • Hur olika problemlösningsperspektiv används för att leverera ert uppdrag.
  • Hur värderingar påverkar era prioriteringar och resultatet.
  • Hur ert  TEMPO och FOKUS används i genomförandet av uppdraget.
Vi sammanställer team och hela organisationers preferenser i OrganisationsDNA™ och GruppDNA™.
 
Nästa steg    Vår Preferensanalys™ sammanställer den sammantagna inriktningen för VAD och HUR individer eller grupper agerar och hur detta matchar med ledning och organisation.